Wat doen wij???

Georganiseerde en individuele huurders ondersteunen, adviseren en informeren en huurders organiseren

 

Samen Sterk???

Samen met de huurdersvereniging proberen problemen op te lossen en aan te kaarten bij de verhuurder

 

Welkom bij Huurdersvereniging Land van Rode

Huurdersvereniging

PERSBERICHT
31 maart 2016

HEEMwonen stelt betaalbaarheid voorop bij huurverhoging 2016

 

Net als voorgaande jaren, kiest HEEMwonen voor een gematigde huurverhoging. Per 1 juli wordt de huur verhoogd met slechts 0,6%. Dit is inflatieniveau en beduidend lager dan de huurverhoging die het kabinet toestaat. Alle huurders ontvangen vóór 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging van hun woning.

Gematigde huurverhoging van 0,6%

 

HEEMwonen verhoogt de huur per 1 juli met slechts 0,6%. Dit is inflatie-niveau. Hiermee zit HEEMwonen ruim onder de door het kabinet toegestane huurverhoging en worden de woonlasten beheersbaar gehouden. Bij woningen die gesloopt worden en waarvoor een sociaal statuut van kracht is wordt geen huurverhoging in rekening gebracht. HEEMwonen maakt ook in 2016 géén gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Totstandkoming gematigde huurverhoging
Marjo Vankan (waarnemend directeur-bestuurder HEEMwonen: ‘Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen adviseerde positief over de gematigde huurverhoging. Net als wij vindt het CHOH betaalbaarheid belangrijk. Door de huurverhoging laag te houden lopen wij een fors bedrag mis. Toch is er bewust voor gekozen om hierop in te zetten omdat wij betaalbaarheid van woningen als één van onze kerntaken zien. Wij merken dat veel huurders een smalle beurs  hebben. Een betaalbare woning is dan essentieel. Wij gaan dit jaar onderzoeken hoe de nieuwe huursombenadering het beste kan worden ingevoerd’.

 

Woonlasten beheersbaar
Woonlasten stijgen ook door de hogere energierekening. Daarom investeert HEEMwonen fors in energiebesparende maatregelen. Dat doet de woningcorporatie door woningen beter te isoleren en verwarmingsketels door zuinige combi-ketels te vervangen. Maar ook door het plaatsen van zonnepanelen. Met deze aanpassingen krijgen steeds meer woningen het gunstige energielabel A, B of C. Zo blijven de woonlasten beheersbaar en wordt het milieu gespaard.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heika Bouwman (afdeling Communicatie HEEMwonen). U kunt bellen naar 045 645 43 76 of e-mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 


10 maart 20L6 zijn wij het s morgen, Math Smeets, Wil Aendenkerk en Wim Linders, gezamenlijk naar Veenendaal geweest. Hier hebben wij met de Woonbond/Aedes en Huurdersorganisaties gezamenlijk deel genomen aan de proeftuinen.
Wij als huurdersorganisaties (HO) en de corporaties (CORPO) worstelen met verschillende zaken. Deze gaan over legitimiteit, identiteit, competentie e.d.

Door invoering van de nieuwe woningwet wordt er van de H.O. steeds meer verwacht de eerste huurdersvertegenwoordigers die afhaken zijn
al gesignaleerd. Om die beweegreden worden o.a. door de Woonbond samen met Aedes 2 proeftuinen heeft bedacht waar de H.O. samen met de ( CORPO )
een traject van maanden doorlopen om tot een gewenste situatie te komen, waarbij zij de leerdoelen gezamenlijk formuleren.
Het CHOH en de ( CORPO ), mogen hieraan deelnemen. Er zij intotaal 8 corporaties en huurdersorganisaties geselecteerd, gezamenlijk hebben wij kennis gemaakt
in Veenendaal. Door ons te presenteren via een persoonlijk pitch, hebben wij ons allemaal voorgesteld en onze ervaringen uitgewisseld. Ook werd er door een bioloog en schrijver van het boek "Help! Mijn baas is een aap "een vergelijking getrokken tussen wat er zo speelt in het land van de (H.O) en de (CORPO). De overeenkomsten tussen veel apensoorten en "ons" ware bijna schrikbarend. Tussen een Chimpansee en een mens zit maar een verschil van 1.4 %  in het DNA ( gemiddeld )

Wat zijn nu de stappen die wij gezamenlijk gaan proberen te maken. OP lokaalgebied gaan wij een denkbeeldige reis maken. We gaan een reisdoelformuleren. Waar nodig reis begeleiding inschakelen. De reis naar een meer toekomstbestendige samenwerking op meerdere gewenste niveaus, passen bij ieders competenties.
De komende maanden, worden voor de deelnemers gewoon hard werken. Op landelijk niveau gaan we van elkaar leren. Hoe doe jij dat? Hoe doen jullie dat?

Er zijn nog minimaal 3/4 % bijeenkomsten en intervisiesessie 's. Hebben jullie hierover vragen, zullen wij proberen deze te beantwoorden.


Geachte mede Huurders.

Wij wensen U namens de Huurdersvereniging Land van Rode een gelukkig en gezond Nieuw Jaar.
Zoals U weet zetten wij ons gezamenlijk met het Centraal Huurders Overleg Heem wonen ( CHOH ) in, om U belangen te behartigen.
Zoals U wellicht uit de media vernomen heeft, is er de nieuwe woningwet en de warmtewet die dit jaar 2016, door Heem wonen wordt in evoerd, voor complexen. Inkomens afhankelijke huurverhogingen en de normale huurverhogingen, verder praten wij met bewoners en Heem wonen gezamenlijk over de te realiseren projecten, bij renovatie en onderhoud, energiebesparende maatregelingen, nieuwbouw/sloop en de leefbaarheid in U woonomgeving. Wij zijn aangesloten bij de Woonbond, die ons indien nodig hierbij professionele ondersteuning bied
Verder zijn wij in Kerkrade ook nog lid van de Koepel. Gezamenlijk met het CHOH, overleggen wij met de Gemeenten Kerkrade/Landgraaf en Parkstad over de regionale woningmarkt.
Namens de aangesloten onderliggende Huurders Belangen Commissie, Complex commissie, Bewonerscommissie en de Huurdersvereniging, zijn wij afhankelijk van de inbreng van U als HUURDER en vragen daarom, om U standpunten aan ons duidelijk te maken. Wij zijn natuurlijk steeds opzoek, naar nieuwe bestuursleden en vertegenwoordigers/belangenbehartigers van complexen en woonwijken.

Zoals U ziet, hebben wij genoeg werk te verzetten en rekenen wij op U medewerking!

De huurdersvertegenwoordigers en bestuursleden, wensen dat het voor alle huurders een goed jaar wordt.
Secretaris Huurdersvereniging Land van Rode: M. Hagen.Wij Als bestuursleden van de Huurdersvereniging Land van Rode hebben afgelopen woensdag 16-9-2015 deel genomen aan de workshop Huurdersorganisatie +
Zoals U ziet, werk genoeg.
Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar ondersteuning van onze organisatie.
Als U meer informatie hierover zou willen hebben, horen wij dit graag van U.

DE HUURDERSORGANISATIE +

Er wordt van de leden van de H.O. verwacht, dat zij zichtbaar, bereikbaar, open en eerlijk zijn.
Dit wordt bereikt door sociale media, digitaal en door meer de wijk in te gaan en de bewoners proberen te betrekken bij diverse onderwerpen.
Heldere en duidelijke afspraken te maken met de onderliggende organisaties, Gemeente en verhuurders.
De kennis van de H.O moet worden vergroot onder andere door de volgende onderwerpen: participatie, een goed secretariaat en basis kennis volkshuisvesting etc.
De moderne vormen van participatie zijn: bijgeschoold blijven, communiceren naar de huurders toe, nieuwsbrieven en enquêtes, digitaal platvorm. Inhuren van kennis en huurders begeleiden bij diverse projecten en ondersteuning geven.
De H.O. geeft ondersteuning aan bewonerscommissies, ( particulieren ) huurders, starters, statushouders en vluchtelingen.
De achterban verwacht van de H.O. kennis van zaken, klankbord naar de verhuurder, begeleiding, waar maken wat is beloofd, door verhuurder, helpen bij eventuele klachten, die niet verholpen worden en duidelijke communicatie.
De corporatie verwacht van de H.O. advies geven, sommige thema’s instemming geven achterban informeren, hun zienswijze profileren naar de verhuurder, alert reageren, kennis van zaken en kunnen meepraten over problemen, zodat deze gezamenlijk opgelost kunnen worden.
De gemeente verwacht van de H.O. gedegen voorbereidingen, kort- bondig-zakelijk en niet te bescheiden zijn.
Ook de collega’s moeten open en eerlijk zijn, stukken lezen en zich houden aan de afspraken.
Het activiteitenplan van de H.O. voor 2016 is:
Taak verdelen onderling, onderwerpen in diverse werkgroepen uitwerken, bijeenkomsten bijwonen en organiseren en jezelf voorstellen naar de huurders toe, samen optrekken om gezamenlijk de diverse onderwerpen/vraagstukken van gedegen advies of instemming kunnen voorzien.
De Woonbond kan de H.O. in 2016 ondersteunen met begeleiden en opzetten van processen, thema bijeenkomsten en gesprekken met de Woonbond.
Het landelijk en provinciaal netwerk versterken, de behoefte van de woningmarkt kennen zodat wij de behoeftes van de verschillende woningen, B.V. zorg en langer zelfstandig blijven wonen, starters etc. Kunnen gebruiken voor onze prestatieafspraken.
Gezamenlijk met de huurder en met ondersteuning van de Woonbond kan de H.O. veel betekenen voor de huurders.
Namelijk gezamenlijk staan wij sterk.

Namens de Huurdersvereniging,
Secretaris: Mia Hagen.


BLIJF BIJ.

Uw huurdersorganisatie vindt het belangrijk U snel op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen die voor U als huurder van belang zijn. Daartoe zal zij in de toekomst regelmatig ( digitale ) nieuws gaan verzenden en online enquêtes houden. Wij zijn dan ook druk doende een adressenbestand op te bouwen dat een en ander mogelijk maakt. In verband hiermee verzoeken wij U, mits U geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief en het niet erg vindt om af en toe Uw mening te geven, Uw emailadres aan ons door te geven ( U mag daarnaast natuurlijk ook U gewone adres doorgeven ). Met het doorgeven deze gegevens geeft U toestemming om deze op te nemen in de geautomatiseerde administratie die U huurdersorganisatie ( Huurdersvereniging Land van Rode ) samen met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen voert. Doorgeven van de gegevens kan via het zenden van een e-mail naar:

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

met als onderwerp “Nieuws” ( vergeet niet U naam en zo U wilt, Uw adres te vermelden.)


Als huurdersvereniging ( H V ) Land van Rode behartigen wij de belangen van Huurders. H V Land van Rode is niet alleen een organisatie voor huurders, maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich naar hun wensen en verlangens. Omdat alle bestuursleden ook huurders zijn, weten zij ook wat er leeft. De HV verenigt de huurders van HEEMwonen in hun werkgebied ( Kerkrade Oost ) en komt op voor hun belangen. Verder vertegenwoordigen zij alle huurders van HEEMwonen door deel te nemen in het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen. Hierbij is iedere huurdersvertegenwoordiging met 3 bestuursleden vertegenwoordigd. Het C.H.O.H. is het samenwerkingsverband dat ontstaan is na de fusie van de coöperaties, Woningstichting Land van Rode. Hestia Kerkrade. Ubach over Worms. Nieuwenhagen en Hestia Landgraaf. 2012.
Om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen hebben wij ons enkele doelstellingen voorgenomen.

Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies.
Individueel advies aan leden en alle huurders.
Het verstrekken van informatie en voorlichting voor huurders van relevante zaken.
Het verwoorden van de wensen en behoefte van de huurders naar de woning coöperatie.
Het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen bewonerscommissies en huurders.
Advies en ondersteuning aan huurders/bewonerscommissies bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering, renovatie en herstructurering door de verhuurder.
Participatie in planontwikkeling met communicatie daarover met de betreffende bewoners.
Overleg met de woningstichting.

Onderwerpen kunnen zijn:
Het huurbeleid. ( de jaarlijkse huuraanpassing.)
Het strategisch voorraadbeheer ( renovatie, sloop en nieuwbouw, verkoop woningen. )
Het onderhoudsbeleid.
Communicatie met de huurders.

Als belangenbehartiger van de huurders, hebben wij gezamenlijk met het C.H.O.H. en HEEMwonen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten en over de manier waarop het overleg gevoerd wordt. Bij het bepalen en uitvoeren van beleid, treed HEEMwonen eerst in overleg met het C.H.O.H/HV. Als het gaat over zaken waarover wij geïnformeerd dienen te worden of waarover wij advies moeten uitbrengen. Als huurder/lid hebt U invloed op de verenigingszaken via de jaarlijkse ledenvergadering, het overleg van het bestuur met vertegenwoordigers van bewonerscommissies/ HBCen. Bovendien bent U van harte welkom op donderdagmiddag tijdens ons inloopspreekuur, verder kunt U ons telefonisch benaderen 045-8888042 of via email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Lid worden van de HV.
Hoe meer leden de HV heeft hoe sterker de positie in het overleg is. Want een Huurdersvereniging met veel leden kan met recht zeggen dat deze namens de huurder spreekt!
U kunt al lid worden door contributie van 4€ te voldoen bij de HV of een aangesloten H.B.C./bewonerscommissie.

Actieve leden.
Wij als Huurdersvereniging zijn altijd op zoek naar actieve leden, die ons bestuur komen versterken en verdere voorkomende taken, zoals bij voorbeeld stukjes schrijven voor onze website het zorgen dat de huren betaalbaar blijven en dat wij allen prettig kunnen wonen in Kerktade, neem dan gerust contact met ons op!

 

Wij kunnen U hulp hard gebruiken.

Vrijwilligers.
Huurdersvereniging Land van Rode zoekt vrijwilligers!
. Geriefelijk wonen tegen een redelijk( huur )prijs.
. Een prettige woon en leefomgeving.
. Inspraak in het huurbeleid.
. Inspraak bij het gemeentelijke beleid m.b.t uw leefomgeving.

Vind U deze punten ook belangrijk, kom dan onze Huurdersvereniging versterken!

 

U bent van harte welkom.